Telefoonnummer: +31 (0) 798330101
Ma-Do: 9:00 – 17:00
Vrij: 9:00 – 12:00
Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor de verkoop en installatie van zonnepanelen door Solar Matching

Artikel 1: Toepassing van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Solar Matching als verkoper en installateur van zonnepanelen sluit met consumenten.

Artikel 2: Aanbod

 1. Solar Matching biedt u schriftelijk in tweevoud een aanbod aan, dat 14 dagen geldig is vanaf de dagtekening: 
 2. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de prijs voor de aankoop en installatie van zonnepanelen. 
 3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het aanbod en de genoemde prijs is inclusief BTW, kosten, heffingen en belastingen. 
 4. Solar Matching baseert de prijzen op de actuele tarieven en behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen door te berekenen als gevolg van bijvoorbeeld gestegen grondstof- of materiaalkosten of belastingen. Als de prijzen stijgen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst en de leveringstermijn ligt binnen die 3 maanden, dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als er een leveringstermijn van langer dan 3 maanden is overeengekomen, heeft u dit recht niet.
 5. Als er risico’s verbonden zijn aan de door u gewenste locatie voor installatie van de zonnepanelen, zal Solar Matching deze risico’s vermelden in het aanbod. Als u ondanks deze kennis ervoor kiest om de zonnepanelen te laten installeren en het aanbod voor akkoord ondertekent, gaat u akkoord met het feit dat eventuele schade als gevolg van deze risico’s voor uw eigen rekening zijn en blijven en dat Solar Matching hiervoor niet aansprakelijk is.
 6. Ten slotte behoudt Solar Matching zich het recht voor om een opdracht tot het plaatsen van zonnepanelen te weigeren.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Zodra u het aanbod en deze algemene voorwaarden digitaal voor akkoord heeft ondertekend, komt er een overeenkomst tussen u en Solar Matching tot stand voor de koop van zonnepanelen met bijbehorende materialen en eventueel de opdracht tot installatie van de zonnepanelen.
 2. Voordat de zonnepanelen zijn geleverd, heeft u het recht om binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. U kunt het herroepingsformulier dat op de website (www.solarmatching.nl/herroepingsformulier) staat invullen en per post naar Solar Matching sturen.
 3. Na installatie van de zonnepanelen heeft u ook het recht om binnen 14 dagen de koopovereenkomst met bijbehorende materialen te herroepen zonder opgaaf van redenen. Hiervoor kunt u het herroepingsformulier op de website invullen en per post naar Solar Matching sturen.
 4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht zoals vermeld onder punt 3, mag Solar Matching kosten bij u in rekening brengen, bestaande uit 

          a. De oorspronkelijke installatiekosten,   
          b. Demontagekosten en afschrijvingskosten van 25% van de waarde van de geïnstalleerde producten. 

5. Binnen 72 uur na ontvangst van het herroepingsformulier zal Solar Matching de ontvangst hiervan bevestigen. Vervolgens zal Solar Matching zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het verwijderen van de zonnepanelen.

Artikel 4: Onderzoek, installatie en oplevering

 1. Voordat Solar Matching u een aanbod doet, onderzoekt zij of uw gebouw geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit doet ze door middel van een schouw op afstand, gebaseerd op de foto’s en informatie die u verstrekt. Echter, u bent altijd zelf verantwoordelijk om te bepalen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
 2. Indien blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt tijdens de installatie, heeft Solar Matching het recht om achteraf extra kosten bij u in rekening te brengen.
 3. Als u twijfelt over de juistheid van de informatie die u aan Solar Matching verstrekt, raadt Solar Matching aan om een schouw ter plaatse te laten doen. Als Solar Matching zelf twijfelt over de geschiktheid van uw gebouw om zonnepanelen te plaatsen, zal zij in ieder geval een schouw ter plaatse voorstellen. De kosten van deze schouw bedragen € 242,00 inclusief BTW. Als na de schouw blijkt dat uw gebouw geschikt is voor zonnepanelen en u een overeenkomst sluit met Solar Matching, worden de schouwkosten niet aan u doorberekend, tenzij u een beroep doet op de artikelen 3.3 en 3.4 van deze voorwaarden. Als na de schouw blijkt dat uw gebouw niet geschikt is voor zonnepanelen, worden de schouwkosten van € 242,00 inclusief BTW aan u doorberekend. 
 4. De schouw is geen bouwkundige of technische keuring van de staat van uw dak, en het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of uw dak geschikt is voor het installeren van zonnepanelen. Solar Matching behoudt zich te allen tijde (dus ook na het sluiten van de overeenkomst) het recht voor om de installatie van de zonnepanelen te weigeren of op te schorten als uw dak niet geschikt blijkt te zijn, zonder dat Solar Matching daarvoor enige schadevergoeding of compensatie aan u is verschuldigd. Zodra u (of een door u ingeschakelde derde) het dak heeft hersteld, zal Solar Matching een nieuwe installatiedatum met u afspreken.
 5. Alle tekeningen en berekeningen die Solar Matching maakt, blijven eigendom van Solar Matching en maken geen deel uit van de overeenkomst die u met Solar Matching sluit. Het is u niet toegestaan deze tekeningen en berekeningen door een derde te laten gebruiken. Solar Matching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. 
 6. Solar Matching is gerechtigd om de met u gesloten overeenkomst in delen na te komen, in overleg met u.
 7. Na installatie van de zonnepanelen zal Solar Matching samen met u de installatie controleren en een opleverformulier opstellen. Indien er nog restpunten, onvolkomenheden of schadeposten zijn, worden deze vermeld in het opleverformulier. Door ondertekening van het opleverformulier gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan. Zodra u heeft getekend voor een correcte installatie van de zonnepanelen, bent u verplicht de factuur te betalen.
 8. Solar Matching is gerechtigd om – indien Solar Matching dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door Solar Matching verstrekte prijsopgave.

Artikel 5: Verplichtingen Solar Matching

 1. Solar Matching zal het werk uitvoeren conform de overeenkomst en de geldende wettelijke voorschriften. Als blijkt dat tijdens de installatie van de zonnepanelen aan de gestelde eisen niet kan worden voldaan, heeft Solar Matching het recht om de installatie stil te leggen totdat deze alsnog kan plaatsvinden. 
 2. Als gevolg hiervan heeft Solar Matching het recht om de hierdoor geleden schade bij u in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Indien u schade lijdt als gevolg van het handelen van Solar Matching of door derden die zij heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, is Solar Matching aansprakelijk voor deze schade. De hoogte van de vergoeding wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. Als de verzekeraar de schade niet vergoedt, is de aansprakelijkheid van Solar Matching beperkt tot een maximumbedrag van € 100.000,00 per gebeurtenis, tenzij de schade niet aan Solar Matching of de ingeschakelde derden kan worden toegerekend.
 2. Solar Matching vrijwaart u van aansprakelijkheid voor vergoeding van schade door derden, mits deze schade is veroorzaakt door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Solar Matching of door de door haar ingeschakelde derden. In dat geval is Solar Matching aansprakelijk voor deze schade tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed, of tot een bedrag van € 100.000,- per gebeurtenis als de verzekeraar de schade niet vergoedt, tenzij deze schade niet aan Solar Matching of de ingeschakelde derden kan worden toegerekend. 
 3. Na levering van de zonnepanelen en voltooiing van de werkzaamheden gaat het risico over op u en is Solar Matching niet meer aansprakelijk voor gebreken die op het moment van oplevering zichtbaar of kenbaar waren.

Artikel 7: Uw verplichtingen

 1. Op verzoek van Solar Matching dient u schriftelijke informatie te verstrekken die nodig is om te beoordelen of uw pand geschikt is voor zonnepanelen. 
 2. Solar Matching zal u een lijst sturen met benodigde informatie, maar deze lijst is niet uitputtend. U bent verantwoordelijk om alle relevante informatie te verstrekken. 
 3. Als u informatie achterhoudt of onvolledige/verkeerde informatie verstrekt en dit resulteert in foutieve uitvoering van werkzaamheden door Solar Matching, dan draagt u het risico en de verantwoordelijkheid hiervan. 
 4. Indien u informatie achterhoudt of onvolledige/verkeerde informatie verstrekt en dit leidt tot schade voor u of derden, is Solar Matching niet aansprakelijk voor deze schade.
 5. Meld het aan Solar Matching indien u zendamateur bent. Als het zonnepanelensysteem impact heeft op uw zendamateurwerkzaamheden heeft u geen recht op vervanging van het zonnepanelensysteem of schadevergoeding.
 6. U bent verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van eventuele vergunningen en toestemmingen, zoals voor monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht en/of toestemming van buren.
 7. Zorg ervoor dat het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd vrij is van asbest. Als tijdens de levering of installatie blijkt dat het dak asbesthoudend is, heeft Solar Matching het recht om de levering en installatie op te schorten totdat het dak asbestvrij is. Solar Matching is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 8. Indien u energie wilt terugleveren aan uw energiemaatschappij, dient u de zonnepanelen te registreren op www.energieleveren.nl, aangezien dit wettelijk verplicht is.
 9. Het is uw verantwoordelijkheid om bij uw netbeheerder na te gaan of uw energiemeter geschikt is voor teruglevering. Als blijkt dat dit niet het geval is, is Solar Matching niet aansprakelijk voor eventuele problemen na de levering en installatie van de zonnepanelen. 
 10. Ook dient u bij uw netbeheerder na te gaan of uw hoofdaansluiting geschikt is voor het totaal op te wekken vermogen van de zonnepanelen. Als de hoofdaansluiting verzwaard dient te worden, zijn deze kosten voor uw eigen rekening en Solar Matching is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor veroorzaakt wordt.
 11. Op de dag van de levering en installatie van de zonnepanelen dient u alles in gereedheid te hebben gebracht, zodat Solar Matching onmiddellijk kan beginnen met haar werkzaamheden. Indien er eventueel benodigde standplaats, elektriciteit en water is, is dit gratis beschikbaar voor de monteurs. Indien dit niet het geval is en hierdoor schade veroorzaakt wordt, kan Solar Matching deze kosten aan u doorbelasten.
 12. Als het nodig is zal Solar Matching ladders, steigers of hoogwerkers plaatsen op of buiten uw perceel ten behoeve van de werkzaamheden. Als hiervoor een vergunning nodig is, dient u hiervoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid of de ondergrond de ladders, steigers of hoogwerkers kunnen dragen ligt bij u en Solar Matching is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw oprit, tuin, groenstroken of andere ondergrond van u en/of derden, behalve in het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 13. Op de dag van de levering van de zonnepanelen en de installatie dient u te zorgen voor minimaal 15 reserve dakpannen en tenminste één nokpan. Als er meer dan 15 dakpannen gebroken of beschadigd zijn, zal Solar Matching op haar kosten het meerdere aan gebroken/beschadigde dakpannen vervangen.
 14. Uw elektrische installatie dient conform NEN1010 te zijn. 
 15. Als dit niet het geval is en Solar Matching werkzaamheden moet verrichten om deze te laten voldoen aan de NEN1010, dan is Solar Matching gerechtigd om de meerkosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening te brengen.
 16. Voor de monitoring dient u te beschikken over een landelijk werkend netwerk. Als u hierover niet beschikt, of het netwerk waar u gebruik van maakt functioneert niet naar behoren, dan kan Solar Matching niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen hiervan.
 17. Als de overeengekomen leverdatum tussen u en Solar Matching niet haalbaar is, mag u deze kosteloos tot uiterlijk 3 dagen voor de oorspronkelijke leverdatum verzetten naar een andere datum. Als uw verzoek tot verplaatsing van de leverdatum niet uiterlijk 3 dagen voor de oorspronkelijke leverdatum is gedaan, is Solar Matching gerechtigd om kosten bij u in rekening te brengen.
 18. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig (idealiter minstens één keer per maand) de zonnepanelen en de installatie te inspecteren op correcte werking. Als er een defect wordt vastgesteld, dient u dit onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, schriftelijk aan Solar Matching te melden. Indien u dit niet doet, is Solar Matching niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt in de periode tussen het ontstaan van het gebrek en de datum waarop u het gebrek meldt.

Artikel 8: Vertraging bij aanvang of voortzetting van de werkzaamheden

 1. Indien Solar Matching de afgesproken leverings- en installatiedatum niet kan nakomen door haar eigen toedoen, heeft u het recht om haar in gebreke te stellen en haar te verzoeken binnen vier weken alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Deze sommatie dient u per aangetekende en gewone post naar Solar Matching te sturen.
 2. Als Solar Matching desondanks niet overgaat tot levering of installatie, of als ze de reeds gestarte werkzaamheden niet voortzet, heeft u het recht om de overeenkomst buiten de rechtbank te ontbinden via een aangetekende brief. Na ontbinding van de overeenkomst heeft u het recht om deze door een derde te laten uitvoeren. U dient de reeds geleverde zonnepanelen dan wel onbeschadigd aan Solar Matching te retourneren. U kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, waarbij u de zonnepanelen behoudt (en betaalt), maar de installatie door een derde laat uitvoeren. In dat geval zal Solar Matching de zonnepanelen ophalen, en eventuele schade vergoeden.
 3. Als er sprake is van blijvende overmacht, waarbij de oorzaak van het niet nakomen van de verplichtingen door Solar Matching niet aan haar kan worden toegerekend, blijft u het recht behouden om de overeenkomst buiten de rechtbank te ontbinden. In dat geval is Solar Matching echter geen schadevergoeding aan u verschuldigd.
 4. Als er sprake is van tijdelijke overmacht, is Solar Matching gerechtigd om de leverings- of installatietermijn te verlengen zolang de tijdelijke overmacht voortduurt. Als de overmachtsperiode echter langer dan drie maanden duurt, hebben zowel u als Solar Matching het recht om de overeenkomst buiten de rechtbank te ontbinden. In dat geval is Solar Matching geen schadevergoeding aan u verschuldigd. U dient dan wel de reeds geleverde zonnepanelen onbeschadigd aan Solar Matching te retourneren, tenzij u besluit de zonnepanelen te behouden (en te betalen). De zonnepanelen zullen in dat geval door Solar Matching worden opgehaald.
 5. Als bij levering of installatie blijkt dat uw energiemeter niet geschikt is voor teruglevering en/of als de hoofdaansluiting niet geschikt is om het door de zonnepanelen gegenereerde vermogen te dragen, waardoor de levering niet kan worden voltooid, heeft Solar Matching het recht om extra kosten in rekening te brengen om de levering te voltooien.

Artikel 9: Betaling en eigendomsvoorbehoud

Solar Matching hanteert de volgende facturatieregeling:

 • 50% van de totale orderbedrag wordt binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst betaald.
 • De resterende 50% binnen 7 dagen na oplevering.

2. U dient de facturen binnen 7 dagen na de factuurdatum te betalen. Als de factuur van de eerste 50% niet tijdig wordt betaald, heeft Solar Matching het recht om de levering en installatie van de zonnepanelen uit te stellen totdat u deze factuur heeft betaald. Zolang u de facturen niet heeft betaald, kunt u geen beroep doen op garantie (zie artikel 11).

3. Als betaling uitblijft, en Solar Matching genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur te verkrijgen, dan komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor uw rekening.

4. U bent pas eigenaar van de materialen zodra u 50% van de totale orderbedrag heeft betaald. Maar  zolang betaling uitblijft, mag u de materialen niet verkopen of bezwaren. En als u in gebreke blijft met de betaling van de tweede factuur, heeft Solar Matching het recht om de overeenkomst te ontbinden en de zonnepanelen te demonteren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor uw rekening.

Artikel 10: Uw recht van opschorting

 1. Indien de zonnepanelen en de installatie niet voldoen aan de overeenkomst tussen u en Solar Matching, heeft u het recht om uw betaling op te schorten. Het op te schorten bedrag moet echter in redelijke verhouding staan tot het geconstateerde gebrek.

Artikel 11: Garantie

 1. Als de zonnepanelen normaal gebruikt worden en correct geïnstalleerd zijn, biedt Solar Matching garantie op de zonnepanelen, omvormer en installatie zoals vermeld in de overeenkomst. 
 2. Het is echter belangrijk op te merken dat Solar Matching geen garantie biedt op de opbrengst van de zonnepanelen. De opbrengstprognose die in de overeenkomst staat vermeld, is slechts een schatting op basis van de omstandigheden die op dat moment bekend waren bij Solar Matching. 
 3. Het is ook vermeldenswaardig dat de garantie op de zonnepanelen en de installatie vervalt als werkzaamheden of reparaties worden uitgevoerd door derden die niet door Solar Matching zijn ingeschakeld.
 4. De garantie op de zonnepanelen en installatie vervalt indien er sprake is van schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik in strijd met de instructies/adviezen en gebruiksaanwijzingen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door u of door een door u ingeschakelde derde met betrekking tot de eigenschappen van de ondergrond waarop de zonnepanelen zijn geplaatst, of aanwijzingen die door u of namens een door u ingeschakelde derde zijn gegeven. 
 5. Mocht er sprake zijn van een gebrek aan de zonnepanelen en/of installatie, dan dient u dit binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan Solar Matching te melden en Solar Matching in de gelegenheid te stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. 
 6. Indien de oorspronkelijk geleverde producten niet meer leverbaar zijn, heeft Solar Matching het recht om een gebrek te herstellen met gelijkwaardige producten. 
 7. Solar Matching is niet aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van het niet functioneren van de zonnepanelen en installatie als de oorzaak hiervan niet bij Solar Matching ligt. 
 8. Daarnaast is Solar Matching niet aansprakelijk voor het onderpresteren van de zonnepanelen als gevolg van schaduweffecten.

Artikel 12: Geschillen

 1. De overeenkomst die u met Solar Matching heeft gesloten valt onder de exclusieve bepalingen van het Nederlands recht.
 2. Eventuele conflicten voortvloeiend uit de overeenkomst kunnen enkel aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
nl_NLNederlands
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner